VOG aanvragen Rotterdam

VOG aanvragen gemeente Rotterdam

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen (VOG) als bewoner van gemeente Rotterdam

Op deze uitlegpagina komen de volgende vragen aan bod:

vog aanvragen zzp er.
• Kun je zelf een VOG aanvragen?
• Wat kost een VOG Rotterdam?
• Kan ik online vog aanvragen?
• Waar vind ik mijn VOG terug?
• Kan ik voor mijzelf een VOG aanvragen?
Kosten VOG
• Hoe vraag ik een VOG aan?
Wanneer krijg je geen VOG
• Hoe lang duurt VOG via Justis? (Justis verklaring omtrent gedrag)
• Kun je een VOG met spoed aanvragen?

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen in Rotterdam

Steeds vaker vragen bedrijven en organisaties in heel Nederland – maar ook in Rotterdam – medewerkers voorafgaand aan aanvang dienstverband om een Verklaring Omtrent Gedrag, afgekort VOG. In getallen uitgedrukt: in 2014 werd er in Nederland ongeveer 700.000 keer een VOG aangevraagd; slechts 4 jaar later in 2018 was dit aantal al 1,2 miljoen. Veel ondernemers trachten op deze manier het kaf van het koren te scheiden en betrouwbare medewerkers binnen te halen. Hoewel een Verklaring Omtrent Gedrag geen garantie is, geeft het een bedrijf toch de zekerheid dat deze medewerker niets op de kerfstok heeft dat uitvoering van de beoogde functie kan belemmeren. Immers, het opbouwen van een goede naam van een bedrijf of organisatie kan heel veel moeite kosten, maar het afbreken hiervan door foute handelingen van een enkele medewerker kan heel snel gaan. Hoe vaak lees je niet in de krant: “fraudegeval bij bedrijf zus en zo” of “informatie gelekt bij organisatie X”? Hierbij komt het oude gezegde “voorkomen is beter dan genezen” goed van pas.
Onderstaand uitleg over de verklaring zelf en hoe deze opgevraagd kan worden.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag eigenlijk precies?

De VOG wordt aangevraagd bij de dienst Justis (over het hoe volgt later in deze tekst uitleg). Deze dienst is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de enige dienst die geautoriseerd is om een VOG af te geven. Wanneer bij hen een aanvraag binnenkomt, wordt er een onderzoek gestart. Dit onderzoek houdt in dat de dienst Justis het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) raadpleegt en hierin zoekt naar strafbare feiten. Er bestaat ook een Europees register, genaamd het European Criminal Record Information System (ECRIS), waarin alle strafbare feiten geregistreerd zijn die in de EU-landen zijn begaan. Indien dienst Justis dit nodig acht, worden ook hier gegevens van betrokkene opgevraagd.

Screeningsprofielen

Uiteraard maakt het verschil voor wat voor functie de VOG wordt aangevraagd. Er zal bijvoorbeeld op andere zaken onderzocht worden bij een persoon die een fraudegevoelige functie zal gaan vervullen, dan bij iemand die met kinderen gaat werken. Zo kan het zijn dat ondanks het begaan hebben van een strafbaar feit toch een VOG wordt verstrekt, omdat het begane feit geen belemmering is voor de te vervullen functie. Daarom wordt er gewerkt met screeningsprofielen die aanduiden om wat voor soort functie het gaat. De screeningsprofielen zijn onderverdeeld in de algemene screeningsprofielen en de specifieke screeningsprofielen.

Hieronder volgt een opsomming van de algemene screeningsprofielen met een korte beschrijving:

Informatie: dit screeningsprofiel ziet op mensen die gaan werken met gevoelige informatie, waar bijvoorbeeld uitlekken of misbruiken van informatie een probleem zou kunnen opleveren.
Geld: hierbij gaat het om functies waar mensen in de gelegenheid zouden kunnen komen om geld te verduisteren, stelen, wit te wassen of zelfs vervalsen.
Goederen: functionarissen die met goederen in aanraking komen (bijvoorbeeld tijdens productieprocessen of inpakwerkzaamheden), kunnen handelingen doen waardoor bedrijven geschaad worden of waardoor maatschappelijke gevaren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het manipuleren van etenswaren of aan het creëren van milieuvervuiling.
Diensten: ook hier kan gedacht worden aan het misbruiken van informatie, o.a. verkregen van cliënten bij dienstverlening. Ook kan er gevaar zijn voor diefstal.
Zakelijke transacties: hier speelt ook weer het gevaar van misbruiken van informatie, zoals het stelen van beroepsgeheimen. Maar ook kan er sprake zijn van omkoping of fraude.
Proces: hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld processen als vervoer, waar diefstal een probleem kan vormen. Maar ook de mogelijkheid tot sabotage aan bedrijfsmachines valt hieronder.
Aansturen organisatie: wanneer iemand in een leidinggevende functie met macht wordt geconfronteerd, kan deze macht misbruikt worden en daarmee komt het welzijn van personen in gevaar.
Personen: hier gaat het om functionarissen werkzaam met kwetsbare mensen (kinderen, ouderen, hulpbehoevenden).

Verder zijn er de specifieke screeningsprofielen, die – zoals de naam al aangeeft – zien op echt specifieke functies, zoals bijvoorbeeld werkenden in het onderwijs, taxichauffeurs, kinderopvang, werken in de juridische dienstverlening.

Het aanvragen van een VOG

Het aanvragen van een VOG kan bij de gemeente Rotterdam worden gedaan. De toekomstige medewerker moet dan naar het gemeentehuis en heeft daarbij een ID nodig alsmede een formulier dat ingevuld is door de organisatie die de VOG verlangt. Gemeente Rotterdam zet dan de aanvraag door naar dienst Justis.
Een andere manier van aanvragen is om deze door DigitaalVOG.nl te laten verzorgen. De aanvragende organisatie vult het online aanvraagformulier in, DigitaalVOG.nl controleert het (met name ook of het juiste screeningsprofiel is ingevuld) en stuurt het door naar dienst Justis. Ook wanneer er voor meerdere betrokkenen VOG-aanvragen moeten worden gedaan, is het prettig dat dit allemaal digitaal kan worden afgehandeld en deze medewerkers niet allemaal persoonlijk naar de gemeente moeten.
De betrokkene krijgt, nadat DigitaalVOG de aanvraag naar dienst Justis heeft doorgezet, een e-mail met een aanvraagcode. Met die code kan betrokkene de online aanvraag en tevens zijn identiteit bevestigen. Op dat moment dient hij de leges te voldoen.
Voor de aanvragende organisatie is het van belang om te weten dat de afgifte (of onverhoopte afwijzing) van de VOG altijd per post, dus in hard copy, naar de betrokkene wordt gestuurd. De organisatie wordt niet op de hoogte gesteld van de afgifte dan wel afwijzing en zal dus zelf navraag moeten doen bij de betrokkene. De afgifte van de VOG is eenmalig, er worden dus geen kopieën verstrekt. Ook wordt deze niet digitaal verstrekt.

Hoe lang duurt het voor de VOG binnen is?

Wanneer dienst Justis niets vindt dat de uitvoering van de functie zou kunnen belemmeren, wordt de VOG vrij snel afgegeven. Reken hierbij op twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Wanneer nader onderzoek moet worden gedaan, kan het langer duren.

Wat te doen bij afwijzing?

Als dienst Justis strafbare feiten vindt die de uitvoering van de functie kunnen belemmeren, dan ontvangt de betrokkene een “voornemen tot afwijzing”. Hij kan hier schriftelijk op reageren. Blijft het bij een afwijzing, dan zal dienst Justis de reden van afwijzing motiveren. In dit geval bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van het “voornemen tot afwijzing” een bezwaarschrift in te dienen. Komt er opnieuw een negatief advies, dan kan betrokkene binnen zes weken na dagtekening van de “beslissing op bezwaar” in beroep gaan. Dit dient te gebeuren bij de rechtbank.